Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

A T-Markt Kereskedőház Kft. adatvédelmi nyilatkozata
Adatvédelmi incidens bejelentő
Adattulajdonos jogérvényesítési kérelem
Nyomtatvány fogyasztói panaszokhoz

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelési Szabályzat a www.aegporszivo.hu webáruházban ( továbbiakban Webáruház) történő vásárlás során megadott adtok felhasználásának és tárolásának ( továbbiakban: adatkezelés) szabályait határozza meg.

Az információs és önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi törvény 20.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az érintettel, jelen esetben a webshop használóval továbbiakban Felhasználó, az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapuló vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról joglapjáról, az adatkezelésre jogosult személyéről és az adatkezelés időtartamáról.
Az adatkezelés jogalapja:
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben- helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli.
A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor a Felhasználó elfogadja a szállítási és fizetési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adati kezeléséhez.
Az adatkezelés jogalapja az információs és önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § ( 1) bekezdése a ) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.tv 13/A. § (1-5) bekezdések. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5.§ (1) bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés.

Adatkezelési Nyilatkozat:

T-Markt Kereskedőház Kft a www.aegporszivo.hu webshop üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait.
Ön mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adata azzal, hogy írásban bármikor visszamondhatja.
A honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálodnak a webserveren ( pl. az IP címe, a böngésző és az operációs rendszer típusa továbbá a látogatás időpontja). Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük, illetve a további fejlesztéseink eredményessége érdekében, megismerjük Felhasználóink látogatási szokásait. Ezeket az adatokat a megjelölt céltól eltérően nem használjuk.
Amennyiben további kérdése észrevétele lenne kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségen Tóth Bence 06-20-959-0119

Feldolgozói és cégadatok:

Cégnév: T-Markt Kereskedőház Kft.
Székhely: 2013 Pomáz, Határ út 5/a
Levelezési cím, v. postacím: 2013 Pomáz, Határ út 5/a
Adószáma: 25909054-4-43
Adatvédelmi Nyilvántartási szám:
Elektronikus elérhetőség: tmarkt@tmarkt.hu
Honlap címe: www.aegporszivo.hu
Telefonos elérhetőség: 06-26-525-500

A kezelt adatok köre:

A T-Markt Kereskedőház Kft a Vevő megadott adatait kizárólag a Vevő megrendelésének, teljesítésének megvalósulása céljából, valamint a megrendelés tartalmának meghatározása módosítása teljesítésének figyelemmel kísérése, a díjak számlázása, valamint azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá a Vevő által kért műveletek úgymint hírlevél küldése céljából kezeli. Az Adatkezelő ügyfelei számára bármilyen üzentet, hírlevelet csak az érintettek előzetes kérésére küld el és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésnek lehetőségét. Azok a Felhasználok, akik az oldalunkon kínált hírlevél szolgáltatás megrendelése után bármilyen okból úgy döntenek, hogy nem kívánnak hírlevelet kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.
Az Adatkezelő által kezelendő adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ezen belül az e-mail cím és jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítást, az egyéb adatok a nyújtott szolgáltatás teljesítésének megvalósulását, kézbesítést, valamint a számlázást szolgálják.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatkezelés okának, illetve céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja. Az adatkezelés megszűnik az adatok adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ez irányú írásbeli kezdeményezésére például a regisztráció törlésével.
Az adatkezelés időtartama a Felhasználó és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés a Felhasználó általi regisztrációval kezdődik. Az adatkezelés vége a regisztráció törlésével, illetve a Felhasználó külön kérése azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatkezelés körülményei:

A T-Markt Kereskedőház Kft mint Adatkezelő a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonsággal kezeli. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
A T-Markt Kereskedőház Kft jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett Vevő egyidejű tájékoztatása mellett.
Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá. A továbbított adatok köre kizárólag a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mai cím, utánvét estén a fizetendő összeg. A Szállító, illetve a megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Megrendelések kiszállítása/ futárszolgálat: név: GLS futárszolgálat
Székhely: 2351,Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím: 2351,Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adóigazgatási szám: 12369410-2-44
Személyes adatok biztonsága:
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat amelyek biztosítják, hogy a felvett tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek. Továbbá megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet akinek a személyes adatokat továbbítja (pl. szállító) vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségének teljesítésére.
Cookie-k vagyis magyarul „ sütik használata:
A webshop rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok, mégpedig a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálodnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az érintettől nem szükséges külön hozzájárulás, amennyiben a cookie-k kizárólagos célja az internetes hálózaton történő közlés továbbítás, illetve arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtáshoz a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal- a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével- össze nem kapcsolhatok. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
Bankkártyával történő fizetés:
A bankkártyára vonatkozó információkat T-Markt Kereskedőház Kft Adatkezelő nem tárolja, sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. Az Adatkezelő ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevő a regisztráció során T-Markt Kereskedőház Kft cég részére megadott adatait.
Az adatkezelésben érintettek jogai:
Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat.
A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: jelszó, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve.
A személyes adatok törlését vagy módosítását, valamint a regisztráció törlését az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni postai úton: 1237 Budapest Templom u. 29. címen, illetve elektronikus levelezés útján tmarkt@tmarkt.hu e-mail címen.
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről címéről, székhelyéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül az Adatkezelő írásba adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati címére kell elküldeni tmarkt@tmarkt.hu e-mail cím.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
A Felhasználó az információs és önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.5.).
A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH- hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.
Fogalom meghatározások:
Értelmező fogalmak: a 2011.évi CXII. törvény 3.§-sa szerint.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon történő közzététel napján azaz 2015 julius 01. dátum napjával lép hatályba. A Szolgáltató jelen Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani, azzal, hogy a módosítások közzététel – azaz a Honlapon történő megjelenítéssel lépnek hatályba.
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Honlapon minden esetben a Tájékoztatónak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen a Felhasználok részére elérhető. A jelen Tájékoztató annak Szolgáltató általi visszavonásáig marad hatályban.